Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел украиныстраница39/39
Дата25.08.2017
Размер0,81 Mb.
ТипМонография
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
формування правової політики в Україні // Вісник Академії правових наук України. 1995. № 2. С. 3–13.

581


 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 209.

582


 Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 6.

583


 Баранов П.П. Теория систем и системный анализ правосознания личного состава органов внутренних дел. Ростов-на-Дону, 1997. С. 142–146.

584


 Колонтаевский Ф. Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции. Ташкент, 1975; Витрук В.Н. Социалистическая законность в деятельности ОВД // Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности ОВД. Киев, 1986. С. 4–12; Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности ОВД. К., 1986.

585


 Забезпечення законності в діяльності ОВС України: Збірник наукових праць. К., 1993; Обеспечение законности в деятельности ОВД / Под ред. Лазарева В. В. М., 1993; Невзоров І.Л. Принцип законності в правозастосувальній діяльності: Дис... канд. юрид. наук. Х., 2003; Нагорний О.П. Законність в адміністративній діяль­ності органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 2003.

586


 Баранов П.П. Теория систем и системный анализ правосознания личного состава органов внутренних дел. Ростов-на-Дону, 1997. С. 142–146; Алтухов С.А. Преступ­ления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 216.

587


 Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 115–116; Сафронов А.Д. Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел: Монография. М., 2003. С. 29–37; Осадчий В.І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. К., 2003; Лапка О. Соціально-пра­во­вий захист працівників міліції України // Право України. 2000. № 4. С. 17–19; Терещенко Л.В. Попереджен­ня органами внутрішніх справ посягань на життя та здоров’я працівників міліції у зв’язку з їх службовою діяльністю: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 2002.

588


 У полицейских тоже есть права! СПб., 2004; International Police Association Interna­tional Administration Centre // www.ipaiac.org; International Association of Chiefs of Police // www.theiacp.org; Европейская платформа по работе полиции и правам человека // www.epphr.dk

589


 Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. Амстердам-Київ, 1996. С. 39–46.

590


 Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню / Харківська правозахисна група. Х., 2003. С. 71–78.

591


 Европейский кодекс полицейской этики: Серия «Права человека». СПб., 2003. С. 21–23.

592


 Мартиненко О.А. Громадський контроль як засіб кримінологічної превенції службових правопорушень в діяльності ОВС України // Українське право. 2002. № 1(15). С. 206–210.

593


 Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. № 975-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 46. Ст. 366.

594


 Macpherson W. Report of the Stephen Lawrence Inquiry. London, 1999; An Inde­pen­dent Police Complaints Commission. London, 2000.

595


 Харитончук М.В. Зарубіжні концепції і практика децентралізації державного управління: Автореф. дис... канд. політич. наук. Київ, 2000.

596


 Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 71–74.

597


 Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 102.

598


 Ипакян А.П. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. М., 1976; Основы управления в органах внутренних дел / Под ред. А.П. Коренева. М., 1996; Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под ред. В.Д. Малкова. М., 1990; Малков В.Д., Веселый В.З. Теория социального управления. Предмет, система и задачи курса «Управление органами внутренних дел»: Лекция. М., 1987.

599


 Бойко І.В. Критерії оцінки діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ ОВС МВС України за системою вагомих показників // Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 1. С. 192–207; Соловей Ю.П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации. Омск, 1993. С. 234; Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел: опыт системного исследования. СПб., 1998. С. 100–103.

600


 Audit Commission. Local Authority Performance Indicators 1996/97: Police Services. London, 1998.

601


 Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России. СПб., 2000. С. 79–81.

602


 Мальцев В.В. Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі // Вісник Нац. ун-ту внутр. 2004. № 28. С. 426–431; Лапшина В.Л. Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Вісник НУВС. 2004. № 28. С. 422–426.

603


 Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000. С. 23; Annual report 1998. Toronto, 1998. С. 40.

604


 Annual Policing Plan 2000-2001. Kidlington, 2000. С. 34.

605


 Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 199.

606


 Бойко І.В. Критерії оцінки діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ ОВС МВС України за системою вагомих показників // Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 1. С. 205–206; Бойко І.В., Брисковська О.М. Грошове утримання та матеріальне стимулювання праці міліціонерів патрульно-постової служби міліції // Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 2. С. 141–147.

607


 KPS Policy and Procedure Manual (Effective Date: 1 January, 2000). Kosovo, 2000.

608


 Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 46.

609


 Glover J. Humanity, a moral history of the twentieth century. London, 1999.

610


 Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge, 1989. С. 184.

611


 Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 322.

612


 Neyroud P., Beckley A. Policing, Ethics and Human Rights. Cullompton, 2001. С. 10.

613


 Pollock J.M. Ethics in Crime and Justice. 3rd ed. Belmont, 1998; Handled with Discretion: ethical issues in police decisionmaking / Ed. by Kleinig J. Lanham, 1996.

614


 The Oxford Companion to Philosophy / Ed. by Honderich T. Oxford, 1995; IASP. Ethics Training in Law Enforcement. 1999 // www.theiasp.­org/pubinfo/ethicstrai­ning.html; Delattre E.J. Character and Cops: ethics in policing. Washington, 1989.

615


 Зеленецький В.С., Кальман О.Г. Аналіз факторів, що обумовлюють менталітет правоохоронних органів // Вісті Кримінологічної асоціації України: Матеріали наук.-практич. конференції «Економічна злочинність в Україні: причини та заходи протидії» (19 червня 2004 р.). Випуск 1. Х., 2004. С. 68–72.

616


 Строков І.В. Правові та моральні основи забезпечення справедливості й закон­ності в слідчій діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук. К., 1998; Мартиненко О.А. Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України // Віс­ник Нац. ун-ту внутр. справ. 2004. № 28. С. 102–105.

617


 Pollock J.M. Ethics in Crime and Justice. 3rd ed. Belmont, 1998. С. 3–4.

618


 Mackenzie I. The dynamics of integrity: managerial and psychological perspectives // Policing Integrity / Ed. by Williams S., Williams G.: St. Catherine’s House Conference Report (№ 69). St. Catherine, 1999; Beckley A. Operational Policing: Liabilities and Entitlements. London, 1997.

619


 Gillon R. Medical ethics: four principles plus attention to scope // British Medical Journal. 1994. Vol.309. С. 184–188; Mulgan G. Connexity: How to live in a connected world. London, 1997; Glover J. Humanity, a moral history of the twentieth century. London, 1999; Cohen H.S., Feldberg M. Power and Restraint: the moral dimension of police work. New York, 1991; Nolan Committee. Standards in Public Life: First Report of the Committee on Standards in Public Life. Vol. 1. London, 1995; Alderson J.C. Principled Policing: Protecting the Public with Integrity. Winchester, 1998; Jones T., Newburn T., Smith D.J. Democracy and Policing. London, 1994; Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник. Х., 2002.

620


 Peters T. The Circle of Innovation. London, 1997.

621


 Келлі Л. Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей. Лондон, 2000. С. 128–130.

622


 International Association of Women Police. http // www.iawp.org; National Black Police Association Homepage. http // www.blackpolice.org/; Jewish Police Association. http // www.jewishpoliceassociation.org.uk.

623


 Зеленецький В.С., Кальман О.Г. Аналіз факторів, що обумовлюють менталітет правоохоронних органів // Вісті Кримінологічної асоціації України: Матеріали наук.-практич. конференції «Економічна злочинність в Україні: причини та заходи протидії» (19 червня 2004 р.). Випуск 1. Х., 2004. С. 68–72.

624


 International police review. 1993. № 5. C. 75.

625


 Wilson J.Q. Varieties of Police Behavior. New York, 1973.

626


 Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві, № 140. 2001. Т.1 (нетаємно). С. 24–37.

627


 Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 40. Ст. 338; Програма розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2002–2005 рр. // Рішення колегії МВС України № 8 Км/1 від 28 грудня 1999 року «Про підсумки роботи ОВС у 1999 році та завдання відповідно до вимог Президента й Уряду України щодо поліпшення боротьби зі злочинністю і посилення охорони громадського порядку». К., 1999.

628


 Дейкун Р. «Рівняймось на євростандарти» // Міліція України. 2005. № 2 (92). С. 28.

629


 Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 103; Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): Дис… канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2003. С. 166; Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России. СПб., 2000; Комплексна програма удосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999–2005 рр.: Наказ МВС України № 61 від 29.01.1999 р.

630


 Goleman D. Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ. London, 1996.

631


 Cooper R.K., Sawaf A. Executive EQ. London, 1996.

632


 Борисенко Н. Профессиональная надежность военнослужащего внутренних войск МВД России // Войсковой вестник. 1996. № 2. С. 29; Инструкция о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации: Утверждена приказом МВД РФ № 1038–1999 г. П.9.7.

633


 Klemp G.O. Jr. The assessment of occupational competence: Report to the National Institute of Education. Washington, 1980; Exley M. First class coach // Management Today. 2000. May.

634


 Doerner W.G., Nowell T.M. The reliability of the behavior-personnel assessment device (BPAD) in selecting police recruits // Policing: an International Journal of Police Strategies and Management. 1999. Vol.22, 3.

635


 Neyroud P., Beckley A. Policing, Ethics and Human Rights. Cullompton, 2001. С. 173.

636


 Wood R., Payne T. Competency Based Recruitment and Selection. Chichester, 1998.

637


 Covey S.R. The Seven Habits of Highly Effective People. London, 1989.

638


 Кобзин Д.А. Социальные изменения как детерминанта дисциплины в органах внутренних дел: Дис… канд. социол. наук. Х., 2000. С. 155–159; Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): Дис… канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2003. С. 170; Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. Дніпропетровськ, 2000.

639


 KPS Policy and Procedure Manual (Effective Date: 1 January, 2000). Kosovo, 2000; Standard Operating Procedures. Sarajevo: United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. International Police Task Force, March 25, 2000; Кодекс поведения (профессиональные стандарты): Приказ МВД Республики Сербской № 300 от 10.09.98 г., Баня Лука. Босния-Герцеговина.

640


 Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 146–148.

641


 Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 105; Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 151.

642


 Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999. С. 151.

643


 KPS Policy and Procedure Manual (Effective Date: 1 January, 2000). Kosovo, 2000. P-1.16 Rules of Conduct and Behavior; Кодекс поведения (профессиональные стандарты): Приказ МВД Республики Сербской № 300 от 10.09.98 г., Баня Лука. Босния-Герцеговина.

644


 Standard Operating Procedures. Sarajevo: United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. International Police Task Force, March 25, 2000.

645


 Berry G., Izat J., Mawby R., Walley L., Wright A. Practical Police Management. London, 1998. С. 106.

646


 Standard Operating Procedures. Sarajevo: United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. International Police Task Force, March 25, 2000; Notes for Guidance of UN Civilian Police on Assignment / United Nations Police for Kosovo. UN PK. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). New York, 1999.

647


 Положение о дисциплинарной ответственности сотрудников и дисциплинарной комиссии Министерства внутренних дел Боснии и Герцеговины. Сараево, 1999. Раздел 2, ст.ст. 4–5; Положение о дисциплинарной ответственности работников МВД Республики Сербской от 15.08.1996 № К/Р1219/96. Биелина, 1996. Раздел 2, ст. 3.

648


 O’Connor T. Dr. Police Deviance and Ethics // faculty/ncwc.edu./­toconnor/205/ 205lect11.htm. С. 4–7.

649


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 101.

650


 Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 385.

651


 Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внут­ріш­ніх справ України. Дніпропетровськ, 2000. С. 85; Punch M. Rotten barrels: sys­temic origins of corruption // Strategieen voor corruptie-beheersing bij de politie / Ed. by Kolthoff E.W. Arnhem, 1994; HMIC. Police Integrity: Securing and maintai­ning public confidence: Report of Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary. Lon­don, 1999.

652


 Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 101.

653


 Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. Дніпропетровськ, 2000. С. 86–87.

654


 Венедиктов В.С. Метрологічні засади гендерної освіти в вузах системи МВС України // Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжнародної наук. практич. конференції К., 2005. C. 114–120.

655


 Gilmartin Kevin M., Harris John J. Law Enforcement Ethics… The Continuum of Compromise // Police Chief Magazine. 1998. January.

656


 Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України. Дніпропетровськ, 2000.

657


 Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 134–139.

658


 Гурін В.В. Вдосконалення порядку проведення службових розслідувань відносно працівників слідчого апарату органів внутрішніх справ в умовах реформування досудового слідства в Україні // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Матеріали всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2003. С. 172.

659


 Приказ МВД Республики Сербской № 315 от 10 сентября 1998 г. «Обследование работников МВД на наличие наркотиков/алкоголя в организме». Биелина, 1998; Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001. С. 248.

660


 Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 135.

661


 Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник. Х., 2000. С. 341.

Каталог: files
files -> Детская стоматология
files -> Лекция №1. «Введение. Анатомо-физиологические аспекты органов ротовой полости и их особенности у различных видов животных»
files -> Стоматология
files -> Стоматология
files -> Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Стоматологическая помощь населению»
files -> Терапевтическая стоматология


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница