С. Ж. Асфендияров атындағЫстраница1/3
Дата28.12.2016
Размер1,65 Mb.
  1   2   3

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС

6 МӘЖІЛІС


«Құпталды»

С.Ж.Асфендияров атындағы

ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің төрағасы

м.ғ.д., профессор А.Ақанов
___________________________

«24» 01. 2013 ж.

Salus populi suprema lex
Ел игілігі – ең жоғарғы заң
Благо народа – высший закон
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Ғылыми кеңесінің 2012-2013 оқу жылындағы

6 мәжілісінің күн тәртібі жәнеқатысты материалдар

ҚазҰМУ, 2013 ж.

Хабарлама
Құрметті Ғылыми Кеңестің мүшесі
Ғылыми Кеңестің № 6 мәжілісі 2013 жылдың 28-ші қаңтар күні сағат 15.00-де Университеттің Даңқ залында (1-ші корпус) өтеді. Күн тәртібіне қатысты материалдармен осы кітапшадан басқа www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет) сайтында таныса аласыздар.

Сіздерге ұсынылған баяндамалармен алдын-ала танысып, сұрақ-сауалдарыңызды дайындап келулеріңізді сұраймыз.

Ғылыми кеңестің жұмысына атсалыса қатысып, дұрыс шешім қабылдауға ықпал жасағандарыңыз үшін алдын-ала алғыс айтамыз.


Извещение
Уважаемый (ая) член Ученого совета
5 заседание Ученого Совета состоится 28 января 2013 года в 15.00 часов в зале Славы Университета (учебный корпус №1).

С материалами заседания Вы сможете ознакомиться, помимо

данной книжки, на сайте www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет).

Просим заранее ознакомиться с представленными докладами и подготовить вопросы и предложения.

Заранее благодарим за активное участие в работе Ученого Совета и оказание содействия в принятии правильных решений.

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ № 6 МӘЖІЛІСІНІҢ КҮН ТӘРТІБІБаяндама тақырыбы

Баяндамашы

Қосымша баяндамашы

БетіШет ел оқу орнындарының серіктестерімен бірге оқу бағдарламаларын жасау
Разработка совместных программ с зарубежными вузами-партнерами

ОТЖ проректоры Қ.А.Төлебаев

Профессор А.А.Табаева


Мониторинг реализации плана основных меропрятий по реализации стратегии развития университета на 2012-2013 уч.год (за 3-4 кварталы 2012 года)
2012-2013 оқу жылына арналған университеттің даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша негізгі іс-шаралар жоспарының орындалуын талдау (2012 ж. 3-4 тоқсаны)

Басқару және даму стратегиясы департаментінің директоры А.А.Табаева

2013жылға университеттің даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша негізгі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
Утверждение плана основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2013 год

Басқару және даму стратегиясы департаментінің директоры А.А.Табаева

ҚазҰМУ-нің кәсіподақ комитетінің 2012 жылы атқарған жұмысының қорытындылары.
Итоги работы комитета профсоюза работников КазНМУ за 2012г.

Кәсіподақ комитетінің төрағасы У.М.Датхаев

Профессор Л.Я.Зазулевская


Әлемдік білім кеңістігіне интеграция: ҚазҰМУ-де білім алушылардың академиялық тұтастық механизмін дамыту
Совершенствование механизма развития академической мобильности обучающихся КазНМУ

ОӘЖД директоры Абирова М.А.

Профессор Б.А.Амантаев


2013-2014 оқу жылына арналған оқу жұмыс жоспарларын бекіту
Утверждение РУП на 2013-2014 учебный год.

ОӘЖД

директоры М.А.АбироваПрофессор А.А.Идрисов


Көп тілді оқыту бағдарламасының іске асуы туралы
О ходе реализации программы полиязычного обучения

Тілдер дайындығы орталығының директоры

Төлеева Н.А.«Жалпы медицина» мамандығында білім берудің сапасын жоғарылату бойынша іс-шаралардың орындалуы
Реализация мероприятий по повышению качества образования на специальности «Общая медицина»

Ішкі аурулар оқу департаментінің директоры Ш.Б.Жангелова, хирургия оку департаментінің директоры С.А.Есенкулова
СМЖ жұмысының есебі.

СМЖ талдауы бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту.


Отчет о функционировании СМК. Утверждение плана мероприятий по результатам анализа СМК.

СМЖ бөлімінің бастығы У.А.Нуралиева

Профессор А.И.Саттаров


10.1

Әр түрлі мәселелер

С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ «Халықаралық қатынастар» ережесіне қосымшалар мен өзгерістерді енгізу туралы

О внесении дополнений в положение о международном сотрудничестве РГП

«Каз НМУ им. С.Д.Асфендиярова»


ОТЖ бойынша проректор К.А.Тулебаев
10.2

2013-2014 оқу жылында С.Ж.Асфендияров ат.ҚазҰМУ түсуші шетел студенттерінің санын көбейту туралы.
Об увеличении количества иностранных студентов, поступающих в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова в 2013-2014 учебном году

ОТЖ бойынша проректор К.А.Тулебаев10.3

2012-2013 оқу жылындағы қысқы емтихан қорытындысы
Итоги зимней сессии 2012-2013 учебного года

ОӘЖД директоры М.А.Абирова10.4

Дипломнан кейін білім беру институтының құрамында кафедраларды және курстарды құру, қайта құру, ауыстыру және штаттық бірліктерін көбейту туралы
О создании и преобразовании кафедр и курсов, увеличении штатных едениц института последипломного образования

ДКББИ директоры О.К.Дарменов10.5

Еңбек гигиенасы және қоршаған орта аумағындағы білім беру және инновациялық зерттеу орталығын құру туралы.
О создании центра инноваций в исследовании и образовании в области гигиены труда и окружающей среды

Еңбек гигиенасы кафедрасының меңгерушісі К.К.Тогузбаева10.6

Монография мен магистранттардың ғылыми диссертацияларының тақырыптарын бекіту туралы
Утверждение монографии и тем научных диссертаций магистрантов.

ҒЗЖ менеджменті бөлімінің бастығы А.Б.Даниярова10.7

Концепция обучения через исследование в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д.Асфендиярова

Проректор по УВР К.А.Тулебаев10.8

Результаты конкурса на присвоение внутривузовского гранта КазНМУ-2013 год

Начальник отдела менеджмента НИР А.Б.Даниярова

 1. Разработка совместных программ с зарубежными вузами-партнерами.

Докладчик: проректор по УВР Тулебаев К.А.
Разработка и внедрение совместных программ с зарубежными вузами позволяет решать одновременно следующий ряд проблем:

- взаимного признания дипломов, ученых степеней, званий, специальностей, квалификаций;

- выдача выпускникам совместных или двойных дипломов;

- эффективной реализации академической мобильности в обмене студентами, магистрантами, интернами, PhD-докторантами, стажерами, преподавателями сроком на один академический период и более;

- привлечения к обучению в КазНМУ иностранных студентов.

Помимо указанного выше, внедрение совместных программ способствует включению инновационных идей и технологий в образование, диверсификации (разнообразии) образовательного процесса. Для обучающихся, педагогических и научных работников, открываются реальные возможности выхода на образовательные рынки других стран ближнего и дальнего зарубежья. Одновременно, популяризация и экспорт казахстанского высшего медицинского образования за рубежом, ускорит процесс создания единого рынка труда для трудоустройства выпускников, что еще более повысит имидж и привлекательность КазНМУ для мотивации выбора вуза абитуриентом, послужит мощным фактором для прохождения университетом процедуры международной аккредитации. В конечном итоге, совместные программы послужат еще одним инструментом признания и повышения конкурентоспособности КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова и, в целом, казахстанской национальной системы образования.

При этом, следует учесть, что совместные образовательные программы должны отвечать следующим характеристикам:


 • программы создаются и признаются совместно двумя и более вузами;

 • обучающиеся из каждого вуза проходят часть обучения в другом вузе;

 • сроки обучения в этих вузах должны быть сравнимы по продолжительности;

 • все формы контроля (экзамены) в вузах-партнерах должны признаваться полностью и автоматически;

 • ППС каждого вуза совместно разрабатывают учебно-методические материалы, также преподают и в других вузах и создают совместные комиссии по приему экзаменов;

 • после завершения полной программы обучения выпускники получают либо совместные, либо двойные дипломы об образовании.

При разработке и реализации совместных (в том числе, международных) программ необходимо особое внимание уделить следующим вопросам:

 1. Проработанность и согласованность документов об образовании - диплома, сертификата или иного документа, удостоверяющего освоение студентом (интерном, магистрантом, докторантом) программы, на предмет соответствия действующим нормативным документам стран-участниц, межгосударственным и межвузовским соглашениям о сотрудничестве в области образования и науки;

 2. Оптимизация формы и содержания европейских «Приложений к диплому о высшем образовании» (Diploma Supplement);

 3. Разработка критериев и процедуре отбора обучающихся по совместным программам;

 4. Выбор и описание методов обучения и преподавания, используемых в ВУЗе-партнере на развитие утвержденных в КазНМУ пяти компетенций студента, а также методов и форм их контроля;

 5. Создание в рамках совместной программы единой межвузовской управляющей и координирующей группы, состав, статус, задачи и права которой регламентированы в общем документе;

 6. Выделение ресурсов для реализации совместной программы (финансирование и его продолжительность, составление бюджета на преподавание, управление, командирование и прочие расходы; выделение человеческих ресурсов на методическую, преподавательскую и исследовательскую деятельность).

Образовательные программы должны ориентироваться на реализацию компетентностного подхода и базироваться на передовых принципах, формах и методах обучения, а также содержать четко сформулированные конкретные результаты обучения по образовательной программе в целом и ее ключевым элементам. Образовательные программы включают учебный материал ВУЗов-партнеров, перечень формируемых компетенций и другие общепринятые разделы типовых образовательных программ.

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью интеграции университета в международное образовательное пространство. Данная работа осуществляется с ведущими зарубежными университетами путем реализации международных образовательных программ для внедрения двудипломного образования, развития академической мобильности студентов, магистрантов и Ph-D-докторантов. Возможные вузы-партнеры для реализации совместных программ:

- официально признанные ведущие вузы, входящие в мировые рейтинги;

- аккредитованные вузы.

На сегодняшний день на фармацевтическом факультете утверждено и функционирует 10 интегрированных образовательных программ с ВУЗами-партнерами, 7 из которых были утверждены в 2011-12 учебном году на Методическом Совете КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова (Пр. № 3 от 1.03.12 г.)

На факультете «Менеджмент в здравоохранении и фармации» совместно со Школой менеджмента, Барселона (Испания) реализуются:

- образовательная программа по двудипломному образованию "Больничный менеджмент" срок обучения - 1 учебный год, MBA - 60 кредитов;

- образовательная программа по академической мобильности "Больничный менеджмент" срок обучения - 4 месяца - 30 кредитов.


Заключение:

 1. Преимущества совместных программ:

- Развитие академической мобильности обучающихся и ППС;

- Карьерный рост;

- улучшение языковых и других навыков;

- получение нового опыта, укрепление сотрудничества;

- диверсификация образования в КазНМУ;

- возможность получения двух дипломов за 2 года обучения. 1. Возможные препятствия внедрению совместных программ:

- высокая стоимость обучения/существенные отличия в стоимости обучения;

- недостаточный уровень языковых навыков у обучающихся и ППС.Проект решения:

Разработать каждому департаменту по специальности проекты совместных образовательных программ с ВУЗами, входящими в ТОП-500 и внедрить в образовательный процесс для реализации программы академической мобильности обучающихся.

Ответственные: директора Учебных департаментов, директора КОП

Срок исполнения: 2013-2014 уч.г.


Содоклад профессора Табаевой А.А. на доклад К.А.Тулебаева

«разработка совместных программ с зарубежными вузами-партнерами»
Наличие межвузовских совместных образовательных программ является свидетельством международного признания вуза и, в известной мере, определяет его конкурентоспособность.

Т.к., совместные образовательные программы и академическая мобильность обучающихся и ППС неразрывно связаны, то для реализации стратегической задачи Университета по вхождению в мировые рейтинги университетов необходима разработка совместных программ, в первую очередь, с зарубежными парнерами, входящими в Топ-500. На сегодня у нас есть 5 вузов-партнеров, входящих в Топ-500 QS – ун-т Фрайбурга, Ун-т Южной Каролины, ун-т Флориды, Нагасаки ун-т, Медико-стоматологический ун-т Токио, с которыми мы, в перспективе, можем разрабатывать программы по медицинским и фармацевтическим специальностям при условии их международной аккредитации. При этом более реальным является разработка программ магистратуры и докторантуры, где установленная государственным стандартом образовательная часть минимальна (на нашей базе), высок удельный вес компонентов по выбору (общий портфель), есть научная стажировка (на базе партнера), зарубежный руководитель (на базе партнера).

Кроме того, мы можем начать разработку совместных долгосрочных профессиональных и краткосрочных дисциплинарных программ по специальности «Менеджмент» с российскими (МГУ, Новосибирский ГУ, Санкт-Петербургский ГУ, Томский ГУ, Уральский ФУ им. Ельцина) и казахстанскими (ЕНУ им. Гумилева, КазНУ им. Аль-Фараби) вузами, вошедшими в Топ-500.

Факультеты «Фармация» и «Менеджмент в здравоохранении и фармации» уже имеют некоторый опыт составления совместных программ с партнерами, однако, имеющиеся программы дисциплинарные и большей частью носят односторонний характер (по ним учатся только обучающиеся КазНМУ), они, скорее, являются первым шагом в пофрагментарной отработке будущих совместных программ. Этот опыт, несомненно, бесценен и должен быть максимально использован для разработки соответствующей нормативно-методической базы в Университете. Для повышения эффективности данного процесса считаю необходимым:
 1. Разработать Положение (или Правила) о разработке и реализации совместных образовательных программ с зарубежными партнерами, сопровождающие инструкции и методические рекомендации.

 2. Запланировать повышение квалификации назначенным ответственным лицам по циклу разработки и реализации совместных образовательных программ.

 3. Составить единый университетский план-график разработки, согласования, утверждения и аккредитации профессиональных образовательных программ, определив конкретные сроки и ответственные лица.

 4. Предусмотреть в совместных программах модули дистанционного обучения.

 5. Рассмотреть возможность франчайзинга программ ведущих зарубежных вузов (передача права обучения по программе КазНМУ с сохранением права контроля за качеством обучения за партнерским вузом).

 6. Приступить к разработке совместных программ повышения квалификации для ППС и медицинских работников.
 1. Мониторинг реализации плана основных меропрятий по реализации стратегии развития университета на 2012-2013 уч.год (за 3-4 кварталы 2012 года)

Докладчик: директор департамента стратегии управления и развития А.А.Табаева
Материалы будут представлены дополнительно.

 1. Утверждение плана основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2013 год»

Докладчик: директор департамента стратегии управления и развития А.А.Табаева
В связи с нижеуказанными причинами:

1) сдачей отчетов по основным видам деятельности в вышестоящие уполномоченные государственные органы за календарный год;

2) с внедрением системы оценки административно-управленческого персонала по ключевым показателям деятельности по итогам календарного года возникла необходимость планирования операционных показателей по основным видам деятельности на календарный год.

При разработке проекта «Плана основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2013 год» за основу был взят «План основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2012-2013 учебный год».

Департаментом стратегии управления и развития были проведены следующие виды работ:

1. Исключены из проекта Плана уже достигнутые к настоящему моменту задачи:

- прохождение институциональной аккредитации,

- реализация программы информатизации КазНМУ,

- запуск лаборатории коллективного пользования,

- создание модуля медицинского права.

- внедрение цикла повышения квалификации «Основы менеджмента качества в образовательных учреждениях».2. Включены мероприятия по достижению стратегических целей и задач, установленных и озвученных ректором А. Акановым на совещании с руководителями структурных подразделений 04.01.2013 г., и внесены изменения по некоторым плановым показателям (кол-во научных публикаций в высокоцитируемых изданиях, кол-во программ, прошедших международную специализированную аккредитацию, кол-во международных договоров, в т.ч. с топовыми университетами, кол-во совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами)

3.Внесены дополнительно мероприятия по видам деятельности, рекомендованные курирующими проректорами и ответственными директорами ключевых департаментов.

Проект «Плана основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2013 год» обсужден и согласован со всеми проректорами и директорами ключевых департаментов, предлагается на рассмотрение в виде отдельной книжки.


ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:


 1. Утвердить «План основных мероприятий по реализации стратегии развития университета на 2013 год».

 2. Довести до сведения всех структурных подразделений.

Ответственный: директор департамента стратегии правления и развития А.Табаева.

Срок исполнения – до 05.02.2013 г. 1. С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қызметкерлері кәсіподақ комитетінің орындаған жұмысы бойынша есеп (2012 жылғы 1 қантардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде)

Баяндамашы: ҚазҰМУ қызметкерлері кәсіподақ комитетінің төрағасы У.М.Датхаев
2012 жылы университетте 3197 адам жұмыс істейді, соның ішінде 1877 адам - кәсіподақ мүшесі.

2012 жылы 370 қызметкер Кәсіподақ мүшесі болуға арыз жазса, 3 адам әр себебтермен мүшеліктен шығуға арыз жазды.«С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ өз жұмысын мына нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

 • Кәсіподақ жарғысы;

 • Ұжымдық келісім шарт;

 • Университет қызметкерлерінің әлеуметтік қолдау бағдарламалары;

 • Кәсіподақ мүшелеріне сондай-ақ ҚазҰМУ кәсіподағымен байланысын үзбеген жұмыс істемейтін зейнеткерлерге материалдық көмек көрсету туралы ережелер;

 • Әлеуметтік, мәдени-бұқара және спорт-сауықтыру шараларының жоспарлары.

С.Ж. Асфендияров атындағы кәсіподақ комитетінің негізгі міндеттері:

1. ҚазҰМУ кәсіподағы мүшелерінің еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтарын және мүдделерін қорғау;

2. Материалдық (қайырымдылық) жәрдем көрсету;

3. Мәдени-бұқара және спорт-сауықтыру шараларын өткізу;1.«ҚазҰМУ мүшелерінің еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау» бабына сәйкес қызметкерлер кәсіподағының міндеттерін орындау шеңберінде мынадай жұмыс көлемі орындалды:

 • С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Кадрлар есебі және мониторинг бөлімі қызменткерлерінің жазбаша тапсырылған өтінішіне орай Кәсіподақ комитетінің төрағасы Алматы кәсіподақ одағымен бірлесе отырып аудиторлық комиссияға мүше ретінде кадрлар есебі және мониторинг бөлімінің жұмысын тексеруге қатысты.

 • Кәсіподақ комитеті № 4 оқу ғимаратының коменданттың үстінен жазылған домалақ арызды қарау комиссияның жұмысына қатысты.

 • Кәсіподақ мүшелері қызметкерлердің заңсыз жұмыстан босатылуымен, лауазымынан түсірілуіне байланысты түскен шағымдарына орай құрастырылған комиссиялар құрамына қатысты.

 • Кәсіподақ комитеті жанындағы құрылған «Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау» комиссия жұмысында № 2 оқу ғимаратының еден жуушы С.Ауғанова биик жерден қүлап, жарақат алғаны және қауіпсіздік техникасының бұзылғаны жөнінде мәселелер қаралды. Зардап шеккен жұмысшы С. Ауғановаға кәсіподақ комитеті 132 000 теңге қайырымдылық көмек көрсетті.

-Университет әкімшілігімен бірлесіп кәсіподақ комитеті «Әлеуметтік мәселелер», «Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау», «Мәдени-бұқара және спорт-сауықтыру» бойынша комиссияларды құрып, белсенді жұмысын қамтамасыз етіп келеді.

- Кәсіподақ комитетінің төрағасы Алматы Кәсіподақ одағы және ҚР кәсіподақтар Федерациясы ұйымдастырған «Кәсіподақ жетекшісінің еңбек қатынастардағы жете білушілік –кәсіподақ қозғалысының табысты кепілі» атты семинар -жиналысқа қатысты.2. «Университет қызметкерлерін әлеуметтік қолдау» бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында қызметкерлерді профилактикалық бақылаудан өткізу үшін ҚазҰМУ Білім беру- клиникалық орталығымен келісімшарт жасалды, кәсіподақ бюджетінен оған- арнайы есеп шотына 1 357 692 тенге аударылды.

3. Университет қызметкерлеріне кәсіподақ шығын сметасына сәйкес материалдық (қайырымдылық) мына бағдарлар бойынша көрсетілді: • Санаторлық-курорттық емдеуге 31 қызметкерге -1 018 751 тг;

 • Денсаулығына байланысты 44 қызметкерге – 953 920 тг;

 • Қызметшілер материалдық жағдайын оңалтуға 178 қызметкерге - 2 350 926 тг;

 • Жақын туысы өліміне орай 43 қызметкерге -652 110 тг;

 • Қызметкердің қазасына 6 адамға – 203 050 тг;

 • Қызметкерлердің мерейтойына орай 35 қызметкерге – 1 147 288 тг;

 • Халықаралық қарттар күніне орай 170 ардагерге -499 000 тг;

 • ҰОС және еңбек ардагерлеріне Жеңіс күні қарсаңында 250 ардагерге-487 000 тг;

 • Интернацианалист жауынгерлерге 5 адамға -20 000тг;

4.Мәдени-бұқаралық шаралар өткерілді:

 • 230 құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерін Халықаралық әйелдер күнімен құттықтауға(әр құрылымдық бөлімшелерге сыйлықтар сатып алу, открытқаға тапсырыс беру, салтанатты жиналысты өткізуге байланысты Құрманғазы атындағы филармонияның залын безендіру,университет қызметкерлерін және ардагерлерін марапаттау)- 1 654 332тг;

 • Наурыз мейрамын ұйымдастырып өткізуге (театрланған көрініске атты жалға алу, қазақ киіз үйлерді безендіру, салтанатты дастархан әзірлеу, әр факультетке 25 000 теңгеден бөлу)– 1 236 482 тг;

 • ҰОС ардагерлерін және тылда істеген еңбек ардагерлерін 9 Мамыр Жеңіс күнімен құттықтау(салтанатты дастархан ұйымдастыру,гүл шоқтарын сатып алу) – 408 727 теңге

 • «Медицина қызметкерлері» күніне бір күндік демалысты ұйымдастыру(қызметкерлерді Тургендегі су құламаға автобустарды жалдап апару, спорттық жарыстарды, ұлттық жарыстарды,істық тамақты ұйымдастыру)– 936 124 тг;

 • 250 - университет ардагерлерін қарттар күнінімен құттықтау(салтанатты дастархан, концерт ұйымдастыру) - 348 188 теңгеге

 • Университет қызметкерлерге және еңбек ардагерлерге Жаңа жылдық құттықтауларды ұйымдастыру(220 дана әр құрылымдық бөлімшелерге жаңа жылдық корзина және 2300 дана компиттерден сыйлықтар таратылды ) – 4 004 531 теңге

 • Концерттік бағдарламаларға билет сатып алу – 197 200 теңге

 • Факультетаралық және V жоғары оқу орындары арасында өткізілген спартакиадаларды ұйымдастыру – 57 490 теңге

5.Қатысу:

 • К.М. Маскеевтің 80-жылдық мерей тойын өткізуге – 280 000 тг жұмсалды;

 • 22 мамыр 2012ж өткен «Лабораториялық медицинада өзекті сұрақтар» атты Республиқалық; жиналысты өткізуге көмек көрсету – 141 068 теңге

 • «Екі жұлдыз» атты конкурсқасыйлықтарды сатып алу -78 620 теңге

 • М.Маметованың 90-жылдық мерей тойын өткізу және цифрлы фотоаппарат сатып алуға 216 104 теңге бөлінді

 • Онкологиялық дертімен ауратын адамдардың фондына 150 000 теңге қайырымдылық көмек көрсетілді;

 • Сондай ақ «Университет күніне» орай Халықаралық конференцияларды өткізуге -1 500 000 теңге бөлінді;

 • Менеджмент бөлімінің «Қыстық мектеп» атты семинарды өткізуге 50 000 теңге бөлінді;

 • Университет бітірушілер балын өткізуге кәсіподақ комитеті 83 000 теңге бөлді;

 • Библиотка күнін атап өту үшін 55 325 теңге бөлінді;

 • Әр түрлі шараларға гүл шоқтарын және гүл корзиналарды сатып алуға – 174 829 тенге бөлінді;

 • Әр түрлі семинарларға, презентацияларға фуршеттер ұйымдастыру – 440 818 теңге;

 • Университет қонақтарына логотипі бар сувенирлерді дайындау,сыйлықтар сатып алу – 570 250 теңге;

 • Мұғалім күніне сыйлықтарды сатып алу – 88 000 теңге

 • Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға столда туратын туларды сатып алу – 11 500 теңге;

 • «Ішкі аудиторларды» медицина куніне орай марапаттау – 30 000 теңге;

 • Веб-сайтті безендіруге – 70 000 теңге

 • «Университет күндеріне» келген қонақтарды қарсы алуға – 227 740 теңге;

 • Қонақтармен артистерді қарсы алу, фуршет ұйымдастыру,гүл шоктарын сатып алу 169 325 теңге;

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Лекции • Морфофункциональные особенности тканей зуба в период восходящего
2013 -> Взаимосвязь патологии позвонков и нарушенных функций организма
2013 -> Положение о территориальном планировании
2013 -> Рабочая программа дополнительного образования детей «Квиллинг для малышей»
2013 -> Медицинский календарь Январь
2013 -> Стоимость лечения в одно посещение Стоимость лечения в два посещения Стоимость лечения в три и более посещений
2013 -> Приложение №3 Информированное согласие на ортодонтическое лечение методом invisalign г. Мытищи мо
2013 -> Руководство пользователя 2 Назначение и использование Стоматологическая установка ajax aj16 предназначена и готова для всех видов


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница